บริษัท พี ยู เอ็ม ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ตรวจสุขภาพธุรกิจหาปัจจัยเสียงในส่วนของ Money Man Material Management เพื่อทำ ERM (Enterprice Risk Management)
    ให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สปาธุรกิจ  
โปรแกรมระบบงาน  เพื่อการตรวจสุขภาพ

โปรแกรม  Sensesoft  เป็นโปรแกรมระบบงาน  เพื่อการตรวจสุขภาพธุรกิจ 

โดยโปรแกรมมีระบบการทำงานในแต่ละโมดูล

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพียงพอต่อการวัดผลการทำงานในระดับองค์กร   ระดับแผนก  และระดับพนักงาน

เพื่อให้ข้อมูลในการบริหารปัจจัย 4 อย่างซึ่งประกอบด้วย

1.Money เงินทุน

2.Man บุคคลากร

3.Management การบริหารจัดการ

4.Material สินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆ

ด้วยข้อมูลที่เพียงพอจะส่งผลให้การบริหารงานมี กำไรสูงสุดและรวมถึงสามารถบริหารบุคคลากรขององค์กรให้มีการทำงานที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในขณะเดียวกันบุคคลากรก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ที่เหมาะสมกับผลการทำงานโปรแกรมSensesoft มีโมดูลการทำงานในแต่ละระบบงาน เช่น ซื้อ เจ้าหนี้ ขาย ลูกหนี้ และโมดูลอื่นๆ

ซึ่งโมดูลของ ระบบงานเหล่านี้จะมีโครงสร้างข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสุขภาพธุรกิจโดยใช้ ระบบBSC(Balance Scorecard)

เพื่อตรวจสอบว่าผลการดำเนินงานขององค์กรท่านเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

และเมื่อได้ทราบถึงข้อมูลผลการดำเนินงานที่ต่ำ กว่าเป้าหมาย โปรแกรมก็จะรองรับถึงการบริหารจัดการของตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าหมายต่างๆ เหล่านั้น

จากที่กล่าวมาจึงส่งผลให้โปรแกรมจะต้องมีระบบการควบคุมภายใน ของรายการธุรกิจที่เกิดขึ้น

โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของการทำงานของพนักงานในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน

เนื่องจากรายการธุรกิจทุกรายการที่เกิดขึ้นจะต้องถูกอนุมัติโดยผู้ที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง

เช่นทุกครั้งที่จะมีการสั่งซื้อสินค้าจะต้องจัดทำใบสั่งซื้อโดยผู้ที่มีสิทธิในการจัดทำใบสั่งซื้อ

และอนุมัติใบสั่งซื้อตามสิทธิของผู้ที่มีอำนาจ ในการอนุมัติรายการสั่งซื้อ ทุกรายการ หรือรายการต่างๆที่จะต้องควบคุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล

และที่สำคัญโปรแกรมได้ออกแบบเพื่อรองรับการบริหารบุคคลากรภายในองค์กรให้มีการกระตุ้นในการทำงาน

เนื่องจากโปรแกรมจะรองรับการวัดผลการทำงานของบุคคลกรด้วยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

จึงส่งผลให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการทำงานของบุคคลากรในแต่ละคนภายในองค์กรของท่านได้อย่างสะดวก

และจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัส

บริษัทพียูเอ็ม ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เห็นความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศที่มีความจำเป็นต่อการบริหารงาน

ดังนั้นในการพัฒนาโปรแกรมจึงต้องแยกเป็นแต่ละประเภทธุรกิจ

เนื่องจากในแต่ละประเภทธุรกิจมีระบบของข้อมูลสำคัญแตกต่างกัน 

โปรแกรมSensesoft มีประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้

1.ซื้อมาขายไป

2.อสังหาริมทรัพย์

3.รับเหมาก่อสร้าง

4.ผลิต

5.ฯลฯ