บริษัท พี ยู เอ็ม ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ตรวจสุขภาพธุรกิจหาปัจจัยเสียงในส่วนของ Money Man Material Management เพื่อทำ ERM (Enterprice Risk Management)
    ให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สปาธุรกิจ  
 
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
 
สหกรณ์ ซื้อมาขายไป รับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ผลิต โรงแรม/รีสอร์ท ธุรกิจอื่นๆ
             
งานบริการ เกี่ยวกับโปรแกรม คุณวุฒิทีมงาน Vision/Mision ติดต่อเรา