บริษัท พี ยู เอ็ม ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ตรวจสุขภาพธุรกิจหาปัจจัยเสียงในส่วนของ Money Man Material Management เพื่อทำ ERM (Enterprice Risk Management)
    ให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สปาธุรกิจ  
คุณวุฒิของทีมงานที่ปรึกษา
 
-ปริญญาตรีทางด้านบัญชี(เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาลัยรามคำแหง
-ปริญญาตรีทางด้านบัญชี จากมหาลัยรามคำแหงและมหาลัยอื่นๆ
-ปริญญาโททางด้านการเงิน จากมหาลัยรามคำแหง
-ประกาศนียบัตรทางด้านการตรวจสอบบัญชีชั้นสูงจากมหาลัยจุฬาลงกรณ์
-ประกาศนียบัตรทางด้านการตรวจสอบภายในสากล(CIA)จากมหาลัยจุฬาลงกรณ์
-ผู้สอบบัญชีเอกชน
-ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
-ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
-ฯลฯ