บริษัท พี ยู เอ็ม ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ตรวจสุขภาพธุรกิจหาปัจจัยเสียงในส่วนของ Money Man Material Management เพื่อทำ ERM (Enterprice Risk Management)
    ให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สปาธุรกิจ  
งานบริการ
 
ด้วยภาวะเศรษฐกิจและภาวะการณ์แข่ง ขันที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบัน  ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ  ดังนั้นข้อมูลการดำเนินงานต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจควรมีความน่า เชื่อถือในระดับหนึ่ง   เนื่องจากข้อมูลที่ผิดพลาดหรือขาดความน่าเชื่อถือ  อาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจดำเนินธุรกิจซึ่งนั้นหมายถึงว่าระบบข้อมูลและ การจัดการจึงควรที่จะมีการดำเนินการที่เหมาะสม  เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้   ขณะเดียวกันหากองค์กรของท่านได้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้และความสามารถในการ ดูแลก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อองค์กรของท่าน
 

บริษัทพียูเอ็ม ปรึกษาธุรกิจ จำกัด จึงใคร่ขอนำเสนองานบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ ภาษี  บัญชี  ระบบงานต่างๆเพื่อจะได้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กรท่านให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยบริษัท พี ยู เอ็ม ปรึกษาธุรกิจ จำกัด     จะนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีการออกแบบการทำงานของโปรแกรมรองรับในแต่ละประเภท ธุรกิจ ภายใต้สโลแกนที่ว่า
" โปรแกรมระบบงาน  เพื่อการตรวจสุขภาพ " จากการทำงานของโปรแกรมSensesoft ก็จะทำให้ มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการให้คำปรึกษาแก่องค์กรของท่าน  และที่สำคัญนั่นก็คือองค์กรของท่านเองจะมีโปรแกรมที่สอดคล้องกับการทำงานใน แต่ละประเภทธุรกิจของท่าน  ซึ่งนั่นหมายความว่าท่านก็จะมีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเพียงพอต่อการ ตัดสินใจขององค์กรท่านเอง

 

สำหรับท่านที่สนใจให้บริษัท พี ยู เอ็ม  ปรึกษาธุรกิจ จำกัด   เป็นที่ปรึกษาภาษี บัญชี  ระบบงาน    บริษัทใคร่ของคิดอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณรายการข้อมูลที่เกิดขึ้น และความยากง่ายของธุรกิจของท่าน

และท่านที่สนใจจ่ายค่าบริการล่วงหน้าทางบริษัทฯจะให้ส่วนลดพิเศษ5-15% ตามจำนวนปีที่ต้องการจ่าย       

 
 
จำนวนปี ส่วนลด  
1 5%  
2 7%  
3 9%  
4 11%  
5 15%  
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่             02-7189519 ,081-8759205,086-6044587
จองสิทธิของการให้บริการวันนี้ถึงวันที่ 29/5/2556 จะให้บริการฟรี 1 เดือน
(การจองไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)
หมายเหต: หากท่านสนใจให้บริษัทพียูเอ็ม ปรึกษาธุรกิจ จำกัดเป็นที่ปรึกษา และได้ใช้โปรแกรม Sensesoft ในการทำงาน
              ในองค์กรของท่านบริษัทฯไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโปรแกรมหรืออื่นๆ     บริษัทฯคิดค่าบริการเฉพาะค่า
    ที่ปรึกษาเป็นรายเดือนอย่างเดียวเท่านั้น