บริษัท พี ยู เอ็ม ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ตรวจสุขภาพธุรกิจหาปัจจัยเสียงในส่วนของ Money Man Material Management เพื่อทำ ERM (Enterprice Risk Management)
    ให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สปาธุรกิจ  
    Vision
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า
 
       
       
       
  Mision
บริการข้อมูลอย่างมืออาชีพ